perm_contact_calendar

Contact

Draline B.V.

Pannenweg 270

6031 RK Nederweert

Nederland

+31 (0)495 63 36 55
info@draline.nl

Mark Linders

Heb je een vraag?


+31 (0)495 63 36 55

info@draline.nl

Privacyverklaring

Draline BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Draline BV

Pannenweg 270

6031 RK NEDERWEERT

0495-633655

info@draline.nl

www.draline.nl

Verwerking persoonsgegevens

Draline BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

*Personalia

*Adresgegevens

*Telefoonnummer

*E-mailadres

*Financiële en administratieve gegevens

Gebruik persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt voor onderstaande doelen:

*Het afhandelen van uw betaling

*U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

*U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

*Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

*Communicatie en informatie voorziening

Bewaartermijnen

Draline BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Volgens artikel 52 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) is dat voor debiteuren-en crediteurenadministratie 7 jaar. Voor overige contactgegevens hanteren wij dezelfde bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Draline BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers- of verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies

Op onze website maken we gebruik van verschillende cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die gedurende een bezoek aan een website worden opgeslagen op je computer. Sommige cookies zijn nodig voor het juist functioneren van een website, waar andere cookies persoonlijke informatie verzamelen. Cookies van Draline.nl zijn veilig voor je pc, laptop, telefoon of tablet.

Functionele cookies zorgen dat de website op een correcte manier functioneert.

Met analytische cookies wordt inzicht verkregen in het gebruik van de website. De privacy van bezoekers blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met behulp van de verkregen data kan de website worden geoptimaliseerd, waardoor de gebruikerservaring kan worden verbeterd. Draline maakt hierbij gebruik van cookies ten behoeve van Google Analytics en Google Taf Manager. Cookies kunnen via de browserinstellingen verwijderd of uitgeschakeld worden. Het kan voorkomen dat de website dan niet meer optimaal kan worden gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Draline BV, en heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging persoonsgegevens

Draline neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via 0495-633655 of via info@draline.nl

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest recente versie is de van toepassing zijnde versie is te vinden op onze website.

Tot slot

Draline hoopt u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacy beleid.

Mocht u echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan horen wij dat graag.

 

Offerte aanvragen?

Neem contact op

Neem contact op
certificate logos certificate logos

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeen-komsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.